Catwork Fashion (Ana Stanciulescu), Vama Veche 2007, Romania – Diana Osorhan Design

Catwork Fashion Design by Diana Orsohan, Vama Veche 2007, Romania
Modeled by Ana Stanciulescu