Romanian Elections November 30, 20008 / Rules for Citizens Abroad


Declarat¸ia purta˘torului de cuvânt al MAE, Cosmin Boiangiu, referitoare la desfa˘s¸urarea alegerilor pentru Camera Deputat¸ilor s¸i a Senat în stra˘ina˘tate

Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza˘ ca˘, potrivit noii legislat¸ii, ceta˘t¸enii români din stra˘ina˘tate care vor dori sa˘ voteze la alegerile parlamentare din 30 noiembrie vor putea sa˘ o faca˘ doar daca˘ au domiciliul sau res¸edint¸a în t¸ara în care se afla˘.

Res¸edint¸a în stra˘ina˘tate va trebui probata˘, cu ajutorul unor acte doveditoare eliberate de autorita˘t¸ile din t¸ara în care locuiesc alega˘torii români. M.A.E. a dispus deja ma˘surile necesare pentru ca misiunile diplomatice sa˘ identifice documentele necesare pentru fiecare stat în care vor funct¸iona sect¸ii de votare, urmând ca ulterior finaliza˘rii acestei act¸iuni, sa˘ le aduca˘ la cunos¸tint¸a publicului în timp util.

Conform Legii nr.35/ 2008 pentru alegerea Camerei Deputat¸ilor s¸i a Senatului s¸i pentru modificarea s¸i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorita˘t¸ilor administrat¸iei publice locale, a Legii administrat¸iei publice locale nr. 215/2001 s¸i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul ales¸ilor locali, în afara granit¸elor României îs¸i pot exercita dreptul de vot ceta˘t¸enii români cu drept de vot care au domiciliul sau res¸edint¸a în stra˘ina˘tate, în modul urma˘tor:

1. Ceta˘t¸enii români cu domiciliul în stra˘ina˘tate pot vota pe baza pas¸aportului simplu valabil cu ment¸iunea privind stabilirea domiciliului în stra˘ina˘tate.

2. Ceta˘t¸enii români cu res¸edint¸a în stra˘ina˘tate pot vota cu pas¸aportul simplu valabil sau, în cazul statelor membre UE, cu cartea de identitate valabila˘, însot¸ite de orice alt document emis de autorita˘t¸ile stra˘ine care dovedes¸te res¸edint¸a în stra˘ina˘tate.

De asemenea, conform Legii nr. 35/ 2008, nu se va putea vota pe baza actelor temporare de identitate, ceea ce înseamna˘ ca˘ nu se va putea vota pe baza titlului de ca˘la˘torie.

Pentru a-s¸i putea exercita dreptul la vot, ceta˘t¸enii români trebuie sa˘ det¸ina˘ acte de identitate valabile. Cei care au actele expirate sau pierdute s¸i vor sa˘ voteze trebuie sa˘ obt¸ina˘ documente permanente de identitate. În acest scop, MAE recomanda˘ tuturor ceta˘t¸enilor români cu documente românes¸ti expirate sau pierdute sa˘ faca˘ din timp demersurile necesare pentru preschimbarea lor sau eliberarea altora noi.

Ceta˘t¸enii români care, în ziua alegerilor, se vor afla în alta˘ t¸ara˘, în scop turistic sau de afaceri, nu vor putea vota.

MAE va init¸ia o campanie de informare a ceta˘t¸enilor români din afara granit¸elor t¸a˘rii privind noua procedura˘ de votare, aferenta˘ votului uninominal.

Sect¸iunea „alegeri parlamentare 2008” poate fi accesata˘ pe pagina de internet a MAE, la adresa: http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=37079 .

În cadrul sect¸iunii oferim informat¸ii referitoare atât la atribut¸iile MAE în cadrul alegerilor, precum s¸i informat¸ii utile referitoare la activitatea Biroului Electoral de Circumscript¸ie 43, birou creat în premiera˘, s¸i care are ca scop gestionarea alegerilor la nivelul circumscript¸iei electorale pentru ceta˘t¸enii români cu domiciliul sau res¸edint¸a în afara t¸a˘rii.

Pagina va fi actualizata˘ progresiv pe ma˘sura˘ ce informat¸ii noi vor fi disponibile.

MAE recomanda˘ ceta˘t¸enilor români sa˘ se informeze din timp asupra noii proceduri privind votul uninominal, pentru a-s¸i putea exercita acest drept în bune condit¸ii la scrutinul din 30 noiembrie 2008.

De asemenea, MAE a început deja prega˘tirile pentru organizarea sect¸iilor de votare din stra˘ina˘tate.

NOVEMBER 30: Voting at MIT Student Center (Cambridge, Mass.)